HỒ SƠ GIA NHẬP

Quyết định thành Hội Nhôm thanh định hình Việt Nam Chi tiết
Điều lệ Hội Nhôm thanh định hình Việt Nam Chi tiết
Đơn xin gia nhập Hiệp hội (từ năm 2023) Chi tiết